Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2

 

   

 

,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LEŻĄCYCH NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ INTERWENCJI’’

  

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

01 września 2017 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. – Lider projektu wraz z Partnerem -  Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o. o. rozpoczęli realizację projektu ,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LEŻĄCYCH NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ INTERWENCJI’’ w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe).

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wartość projektu 1 949 994,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 657 494,90 zł.  

 

 

CEL PROJEKTU

 

Stworzenie (do końca maja 2019 r.) 40 trwałych mikroprzedsiębiorstw (które przetrwają co najmniej przez 12 miesięcy i stworzą dodatkowe 4 miejsca pracy) przez osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym min. 24 przez kobiety, 3 os. odchodzące z rolnictwa i 3 os. niepełnosprawne), zamieszkujące lub uczące się wyłącznie na terenach wiejskich w gminach na Obszarze Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego.

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące lub uczące się w województwie świętokrzyskim wyłącznie na terenach wiejskich w gminach OSI, w wieku powyżej 29 roku życia, nieposiadające zatrudnienia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym wyłącznie:

 

a. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

 

oraz

 

b. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie kierowane będzie wyłącznie do osób z ustalonym I lub II profilem pomocy.

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:  

 

a) sesje z doradcą zawodowym mające na celu przeprowadzenie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz motywacji do otrzymania dotacji w wymiarze 4 h/osobę dla 60 osób (w tym 36 kobiet);

 

b) wsparcie szkoleniowo-doradcze przed otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmujące:

·         szkolenie „Start w przedsiębiorczość” dot. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 h dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

·         indywidualne doradztwo biznesowe z zakresu opracowania biznesplanu w wymiarze 10 h/osobę dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

 

c) udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł dla 40 osób (w tym 24 kobiet);

 

d) wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 1000 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy prowadzenia firmy;

 

e) wsparcie pomostowe doradcze obejmujące indywidualne doradztwo biznesowe w wymiarze 12 h/osobę w okresie 12 miesięcy od otwarcia działalności gospodarczej.

 

                                                                    

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Jarońskich 20
25-335 Kielce
tel. 572-294-790 (czynny w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:

 

 

 

 AKTUALNOŚCI

 

 

16.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2018 r. w Biurze Projektu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu w ramach II tury naboru. Do oceny zostały przedłożone 24 biznesplany. Zgodnie z załączoną poniżej listą rankingową - 20 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania, zaś 4 biznesplany znajdują się na liście rezerwowej.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

 

 

02.03.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu informujemy, że nie wpłynęło żadne odwołanie.

W zwiazku z powyższym zamieszczona w dniu 19.02.2018 r. lista rankingowa oceny biznesplanów złożonych w ramach I tury naboru zostaje zamknięta i jest ostateczną listą rankingową Uczestników projektu kwalifikujacych się do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

 

02.03.2018 r.

 

Informujemy, że w okresie od 19 lutego do 28 lutego 2018 r. przeprowadzone zostały indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi odpowiedzialnymi za ocenę Kandydatek i Kandydatów do projektu w zakresie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w dniu 16 lutego 2018 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury naboru do projektu.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę rankingową (podstawową i rezerwową) osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

Informujemy także, iż w okresie od 12 do 15 marca 2018 r. Uczestnicy projektu odbędą szkolenie pn. "Start w przedsiębiorczość" z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznesplanu.

 

 

19.02.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2018 roku w Biurze projektu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów. Do oceny zostały przedłożone 24 biznesplany. Zgodnie z załączoną poniżej listą rankingową - 20 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania, zaś 4 biznesplany znajdują się na liście rezerwowej.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości, ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

 

 

10.01.2018 r.

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3) z dniem 10.01.2018 r. rekrutacja do projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" w ramach II tury naboru została zakończona.

 

 

08.01.2018 r.

 

Informujemy, że w okresie od 13 grudnia 2017 r. do 05 stycznia 2018 r. przeprowadzone zostały indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi odpowiedzialnymi za ocenę Kandydatek i Kandydatów do projektu w zakresie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w dniach 4 - 5 stycznia 2018 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji".

 

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę rankingową (podstawową i rezerwową) osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ww. projekcie.

 

Informujemy również, że w dniu 10.01.2018 r. Uczestnicy projektu rozpoczną szkolenie "Start w przedsiębiorczość" z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz pisania biznesplanu, które zakończy się 16.01.2018 r.

 

 

21.12.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że II tura rekrutacji dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" prowadzona będzie w terminie od 08.01.2018 r. do 16.01.2018 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania poniżej) można składać w biurze projektu w Kielcach w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Informujemy również, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3), Realizator projektu zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia rekrutacji w przypadku wpłycięcia 30 zgłoszeń.

 

 

08.12.2017 r.

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3) z dniem 08.12.2017 r. rekrutacja do projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" w ramach I tury naboru została zakończona.

 

 

22.11.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że I tura rekrutacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" prowadzona będzie w terminie od 06.12.2017 r. do 14.12.2017 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne (tj. załącznik nr 1, 3 i 4 - do pobrania poniżej) można składać w biurze projektu w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 wyłącznie w wyżej podanym terminie.

 

Informujemy również, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3), Realizator projektu zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 30 zgłoszeń.

 

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: