Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2

 

   

 

,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LEŻĄCYCH NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ INTERWENCJI’’

  

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

01 września 2017 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. – Lider projektu wraz z Partnerem -  Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o. o. rozpoczęli realizację projektu ,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2 – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO LEŻĄCYCH NA OBSZARZE STRATEGICZNEJ INTERWENCJI’’ w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe).

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wartość projektu 1 949 994,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 657 494,90 zł.  

 

 

CEL PROJEKTU

 

Stworzenie (do końca maja 2019 r.) 40 trwałych mikroprzedsiębiorstw (które przetrwają co najmniej przez 12 miesięcy i stworzą dodatkowe 4 miejsca pracy) przez osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym min. 24 przez kobiety, 3 os. odchodzące z rolnictwa i 3 os. niepełnosprawne), zamieszkujące lub uczące się wyłącznie na terenach wiejskich w gminach na Obszarze Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego.

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące lub uczące się w województwie świętokrzyskim wyłącznie na terenach wiejskich w gminach OSI, w wieku powyżej 29 roku życia, nieposiadające zatrudnienia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym wyłącznie:

 

a. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

 

oraz

 

b. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie kierowane będzie wyłącznie do osób z ustalonym I lub II profilem pomocy.

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:  

 

a) sesje z doradcą zawodowym mające na celu przeprowadzenie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz motywacji do otrzymania dotacji w wymiarze 4 h/osobę dla 60 osób (w tym 36 kobiet);

 

b) wsparcie szkoleniowo-doradcze przed otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmujące:

·         szkolenie „Start w przedsiębiorczość” dot. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 h dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

·         indywidualne doradztwo biznesowe z zakresu opracowania biznesplanu w wymiarze 10 h/osobę dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

 

c) udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł dla 40 osób (w tym 24 kobiet);

 

d) wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 1000 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy prowadzenia firmy;

 

e) wsparcie pomostowe doradcze obejmujące indywidualne doradztwo biznesowe w wymiarze 12 h/osobę w okresie 12 miesięcy od otwarcia działalności gospodarczej.

 

                                                                    

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Jarońskich 20
25-335 Kielce
tel. 572-294-790 (czynny w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail:

 

 

 

 AKTUALNOŚCI

 

10.05.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z możliwością składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów wpłynęło 1 odwołanie, które zostało ocenione przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 10.05.2018 r. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

 

Ponadto, w związku z rezygnacją 2 osób z listy podstawowej oceny biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania, do otrzymania dofinansowania zostały zakwalifikowane 2 pierwsze osoby z listy rezerwowej.

 

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową z dnia 10.05.2018 r. Uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach II tury naboru.

 

Po ostatecznym zamknięciu listy Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia osoby, których biznesplan został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Wniosków oraz zarekomendowany do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 

16.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2018 r. w Biurze Projektu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu w ramach II tury naboru. Do oceny zostały przedłożone 24 biznesplany. Zgodnie z załączoną poniżej listą rankingową - 20 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania, zaś 4 biznesplany znajdują się na liście rezerwowej.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

 

06.03.2018 r.

Informujemy, że w związku z rezygnacją 2 osób znajdujących się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach II tury rekrutacji, zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie 2 pierwsze osoby znajdujące się na liście rezerwowej. W związku z tym poniżej została zamieszczona zaktualizowana lista rankingowa (z dnia 06.03.2018 r.).

 

 

02.03.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu informujemy, że nie wpłynęło żadne odwołanie.

W zwiazku z powyższym zamieszczona w dniu 19.02.2018 r. lista rankingowa oceny biznesplanów złożonych w ramach I tury naboru zostaje zamknięta i jest ostateczną listą rankingową Uczestników projektu kwalifikujacych się do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

 

02.03.2018 r.

 

Informujemy, że w okresie od 19 lutego do 28 lutego 2018 r. przeprowadzone zostały indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi odpowiedzialnymi za ocenę Kandydatek i Kandydatów do projektu w zakresie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w dniu 16 lutego 2018 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury naboru do projektu.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę rankingową (podstawową i rezerwową) osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

Informujemy także, iż w okresie od 12 do 15 marca 2018 r. Uczestnicy projektu odbędą szkolenie pn. "Start w przedsiębiorczość" z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznesplanu.

 

 

19.02.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2018 roku w Biurze projektu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów. Do oceny zostały przedłożone 24 biznesplany. Zgodnie z załączoną poniżej listą rankingową - 20 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania, zaś 4 biznesplany znajdują się na liście rezerwowej.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości, ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

 

 

10.01.2018 r.

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3) z dniem 10.01.2018 r. rekrutacja do projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" w ramach II tury naboru została zakończona.

 

 

08.01.2018 r.

 

Informujemy, że w okresie od 13 grudnia 2017 r. do 05 stycznia 2018 r. przeprowadzone zostały indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi odpowiedzialnymi za ocenę Kandydatek i Kandydatów do projektu w zakresie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w dniach 4 - 5 stycznia 2018 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji".

 

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę rankingową (podstawową i rezerwową) osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ww. projekcie.

 

Informujemy również, że w dniu 10.01.2018 r. Uczestnicy projektu rozpoczną szkolenie "Start w przedsiębiorczość" z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz pisania biznesplanu, które zakończy się 16.01.2018 r.

 

 

21.12.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że II tura rekrutacji dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" prowadzona będzie w terminie od 08.01.2018 r. do 16.01.2018 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania poniżej) można składać w biurze projektu w Kielcach w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Informujemy również, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3), Realizator projektu zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia rekrutacji w przypadku wpłycięcia 30 zgłoszeń.

 

 

08.12.2017 r.

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3) z dniem 08.12.2017 r. rekrutacja do projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" w ramach I tury naboru została zakończona.

 

 

22.11.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że I tura rekrutacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Startuj w przedsiębiorczość 2 - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców gmin województwa świętokrzyskiego leżących na obszarze strategicznej interwencji" prowadzona będzie w terminie od 06.12.2017 r. do 14.12.2017 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne (tj. załącznik nr 1, 3 i 4 - do pobrania poniżej) można składać w biurze projektu w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 wyłącznie w wyżej podanym terminie.

 

Informujemy również, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji (par. 6 pkt. III ppkt. 3), Realizator projektu zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 30 zgłoszeń.

 

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: