PROJEKTY

PROJEKT - KLUCZ DO ZATRUDNIENIA

 

Projekt „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr projektu RPSW.10.02.01-26-0045/20

jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany na terenie WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

Projekt „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29, Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) na podstawie umowy nr  RPSW.10.02.01-26-0045/20-00 z dnia  22 grudnia  2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 

Wartość projektu 1 942 793,28 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 651 374,29 zł.

 

GŁÓWNY CEL projektu: umożliwienie 120 osobom fizycznym (w tym 60 kobietom) w wieku powyżej 29 roku życia pozostającym bez pracy (bezrobotnym i biernym zawodowo) w tym osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach mieszkającym na terenie województwa świętokrzyskiego podjęcia zatrudnienia.

 

GŁÓWNY EFEKT projektu: Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez minimum 45% Uczestników projektu.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

UCZESTNICY PROJEKTU:

Do udziału w Projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria dostępu:

- są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego,

- są w przedziale wieku: powyżej 29 roku życia do 74 roku życia,

- pozostają bez pracy tj. są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo.

 

UWAGA! Osoby bezrobotne NIE muszą być zarejestrowane w Powiatowym/ Miejskim Urzędzie Pracy.

 

TURY REKRUTACJI:

-rekrutacja do projektu ze względu na pandemię COVID-19 jest prowadzona w trybie ciągłym do dnia 31.03.2022 roku lub do wyczerpania miejsc.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

W szczególności do projektu zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

 

WAŻNE INFORMACJE:

W projekcie NIE MOGĄ uczestniczyć osoby, które są uczestnikiem innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu.

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z PUP/MUP POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ.

 

Wszystkie osoby nie zarejestrowane w PUP/MUP zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB KRUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU i/lub ZDROWOTNEMU.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Telefon: 733-844-200

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (do pobrania na dole strony).

 

W PROJEKCIE OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 

SZKOLENIA ZAWODOWE:

- POMOC KUCHENNA – KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII – 160 godz. edukacyjnych: 2 grupy x 12 osób; planowane terminy realizacji szkoleń: IX-XI 2021 r. oraz III-IV 2022 r. 

- PRAWO JAZDY KATEGORII C (badania, szkolenie, egzamin) – 50 godz. edukacyjnych: 2 grupy x 7 osób, planowane terminy realizacji szkoleń: X-XII 2021 r. oraz III-IV 2022 r.

- MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH (badania, szkolenie, egzamin uprawnienia UDT) – 120 godz. edukacyjnych, 2 grupy x 11 osób, planowane terminy realizacji szkoleń: IX-X 2021 r. oraz III-IV 2022 r.

- SPRZEDAWCA TELEMARKETER – SPECJALISTA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ – 120 godz. edukacyjnych, 2 grupy x 12 osób, planowane terminy realizacji szkoleń: X-XI 2021 r. oraz III-IV 2022 r.

- INDYWIDUALNE SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE-KOMPETENCYJNE dla 12 Uczestników – zgodnie z aktualnym BAROMETREM ZAWODÓW i/lub potrzebami pracodawców. Szkolenia będą organizowane systematycznie od X 2021 r. do V 2022 r.

Wszyscy Uczestnicy szkoleń otrzymują: stypendium szkoleniowe + ubezpieczenie ZUS zwrot kosztów dojazdu na badania, catering, finansowanie kosztów egzaminów, badania lekarskie przed szkoleniem.

 

STAŻE ZAWODOWE (3-miesięczne):

- Uczestnicy staży otrzymują: stypendium stażowe (1536,50 zł miesięcznie „na rękę”), ubezpieczenie ZUS, zwrot kosztów dojazdu na staż.

 

POŚREDNICTWO PRACY

 

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU

Uprzejmie informujemy, iż informacje dotyczące zwrotu kosztów przejazdu znajdują się w pliku "Zasady zwrotu kosztów dojazdu".

W plikach do pobrania znajdują się wzory wniosków (w formacie WORD i PDF) o zwrot kosztów przejazdu (odmienny wzór dla każdej formy wsparcia), dotyczące:

- indywidualnego poradnictwa zawodowego,

- szkolenia zawodowego,

- stażu zawodowego.

Przypominamy, iż wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu na staż zawodowy powinny być składane wraz listą obecności za dany miesiąc.

 

BIURO PROJEKTU:

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.

Aleja IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce
(I PIĘTRO, POKÓJ 8).

Budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej.

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

TELEFON: 733-844-200  

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 733-844-200   lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.

 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pod numerem telefonu 733-844-200.

 

Projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO (otrzymują punkty preferencyjne w trakcie rekrutacji).

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom