PROJEKTY

Projekt „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

 

 

Projekt „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”                                         nr projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20

 grafika przedstawia logo projektu APAP POWER KOM

jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0037/20-00 z dnia 30 października 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

 

 

Projekt realizowany na terenie KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO, to jest WYŁĄCZNIE POWIATÓW: 
BOCHEŃSKIEGO, KRAKOWSKIEGO, MIECHOWSKIEGO, MYŚLENICKIEGO, PROSZOWICKIEGO, WIELICKIEGO 

 

 

Wartość całkowita projektu: 3 696 750,00 zł; Dofinansowanie projektu z UE: 3 115 620,90 zł; Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 396 179,10 zł.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności  zawodowej  i możliwości  zatrudnienia oraz poprawa indywidualnej  sytuacji  na rynku pracy 333 osób  (w tym 200 kobiet) w wieku od 15 do 29 lat, należących do grup: biernych lub bezrobotnych, imigrantów, reemigrantów w tym NEET osób odchodzących z rolnictwa, poprzez umożliwienie im nabycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych i udokumentowania doświadczenia zawodowego w rezultacie udziału w kompleksowym wsparciu, które zakończy się podjęciem zatrudnienia przez min. 60% niepracujących Uczestników projektu, a także poprawę  sytuacji na rynku pracy w przypadku  minimum 14% Uczestników - młodych osób pracujących. 

 

GŁÓWNY EFEKT projektu: 162 osoby po opuszczeniu programu podejmą pracę lub samozatrudnienie.  

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 15 do 29 roku życia mieszkające lub pracujące lub uczące się WYŁĄCZNIE NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH POWIATÓW: 

BOCHEŃSKIEGO, KRAKOWSKIEGO, MIECHOWSKIEGO, MYŚLENICKIEGO, PROSZOWICKIEGO, WIELICKIEGO 

w tym osoby: 

- bierne zawodowo tzw. „młodzież NEET” (są to osoby które: nie pracują, nie uczą się w systemie stacjonarnym i nie szkolą)  

- reemigranci 

- imigranci  

- osoby odchodzące z rolnictwa i członkowie ich rodzin 

 

UWAGA! W projekcie nie mogą brać udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, chyba że równocześnie posiadają status: reemigranta lub imigranta. 

 

Dokumenty rekrutacyjne, które należy przedstawić: 

- KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (do pobrania niżej) 

- ZAŚWIADCZENIE Z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom (wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej) 

- ZAŚWIADCZENIE Z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu – tylko w przypadku osób odchodzących z rolnictwa 

 

REEMIGRANTKA/REEMIGRANT dodatkowo powinien przedstawić: 

- Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub paszport); 

- Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/ zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego itp., oświadczenie). 

 

IMIGRANT/IMIGRANTKA dodatkowo powinien przedstawić: 

− Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości, oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej) 

Obywatele państw trzecich:  

− Dokument podróży oraz ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP;  

− Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium RP (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS itp.). 

Mówimy po ukraińsku!!!  

 

ІММІГРАНТ / ІММІГРАНТ повинен додатково подавати:

- Документ, що підтверджує особу та громадянство (наприклад, паспорт, посвідчення особи та свідоцтво про реєстрацію місця проживання громадянина Європейського Союзу) Громадяни третіх країн;

- проїзний документ та дійсний документ, що підтверджує законність перебування на території Республіки Польща;

- Декларація про намір працювати на території Республіки Польща або документи, що підтверджують виконання робіт на території Республіки Польща (трудовий договір, повідомлення до Інституту соціального страхування тощо).

Ми розмовляємо українською  !!!

W PROJEKCIE OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI: 

SZKOLENIA ZAWODOWE: bezpłatne, indywidualnie dobrane do potrzeb Uczestników (Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie ZUS, sfinansowanie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem, sfinansowanie kosztów egzaminów i wydania uprawnień zawodowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie)  

STAŻE ZAWODOWE: minimum 3-miesięczne (Uczestnicy staży otrzymują stypendium 1536,50 zł „na rękę” miesięcznie, ubezpieczenie ZUS, zwrot kosztów dojazdu na staż) 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE: dostępne dla wszystkich Uczestników projektu. 

POŚREDNICTWO PRACY: dostępne dla wszystkich Uczestników projektu. Pośrednicy pracy znajdą stabilne zatrudnienie dla minimum 60% Uczestników projektu. 

Uczestniczka/Uczestnik projektu w związku z udziałem w projekcie jest uprawniony/y do otrzymania refundacji kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia i/lub nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z udziałem w projekcie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA CYKLICZNIE. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu. 

 

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA. 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

 

W projekcie nie mogą brać udziału Uczestnicy innych projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu.  

 

Projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).  
 
Wszystkie osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu, w przypadku, gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, zobowiązane są do dostarczenia wraz z Kwestionariuszem rekrutacyjnym oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że nie są zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. 

Osoby odchodzące z rolnictwa przedstawiają zaświadczenie z KRUS o tym że są objęte ubezpieczeniem. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI. 

 

Telefon: 519746920 lub 12 412 13 00 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (do pobrania na dole strony) wraz z załącznikami. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.  

ul. Andrzeja Sokołowskiego 6

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. 

TELEFON:  519746920   lub 12 412 13 00 

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

 

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 519746920    lub 12 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu519746920 lub 12 412 13 00

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt. 
 
REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN: 
W biurze projektu uzyskają Państwo pełną informację na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej
 
Z dniem 04 maja 2021 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” . Pliki z aktualną wersją dokumentów
znajdują się poniżej.

Z dniem 04 maja 2022 r. zmianie ulega Regulamin rekrutacji do projektu.

Zmiana Regulaminu dotyczy uzupełnienia związanego z zasadami udziału w projekcie OSÓB MAŁOLETNICH (tj. osób, które ukończyły 15 rok życia a nie ukończyły 18 roku życia).

OSOBY MAŁOLETNIE - to jest powyżej 15 ale poniżej 18 roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby te mogą same składać oświadczenia i zawierać umowy jednak dla ich ważności potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. W przypadku osoby małoletniej wszystkie składane dokumenty powinny zostać potwierdzone - czyli podpisane również  przez opiekuna prawnego.

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LINK DO FILMIKU PROMUJĄCEGO PROJEKT APAP POWER KOM

FILMIK PROMUJĄCY PROJEKT APAP POWER KOM - KLIKNIJ TUTAJ

 

НИЖЧЕ ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО ПРО ПРОЕКТ APAP POWER KOM

ВІДЕО РЕКЛАМА ПРОЕКТУ APAP POWER KOM - НАТИСНІТЬ ТУТ

 

AKTUALNOŚCI - KLIKNIJ PRZYCISK PONIŻEJ

 strzałka na zielonym tle

 

Załączniki
Nazwa plikuOpisWaga
Download this file (10_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_16.09.2021.PDF)10_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_16.09.2021.PDF 12 kB
Download this file (13_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_21.10.2021.PDF)13_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_21.10.2021.PDF 12 kB
Download this file (18_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_05.01.2022.PDF)18_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_05.01.2022.PDF 12 kB
Download this file (7_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_29.07.2021.PDF)7_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_29.07.2021.PDF 13 kB
Download this file (9_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_09.09.2021.PDF)9_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_09.09.2021.PDF 12 kB
Download this file (APAP3  plakat A3 RGB ekrany (2).jpg)APAP3 plakat A3 RGB ekrany (2).jpg 3738 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_20.05..xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_20.05..xls 135 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_08.06.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_08.06.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_31.05.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_31.05.2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 03.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 03.06.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 08.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 08.06.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 09.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 09.06.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 14.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 14.06.2022.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 20.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 20.06.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 24.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_aktualizacja 24.06.2022.xls 141 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_2022.xls 142 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 05.12.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 05.12.2022.xls 142 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 13.12.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 13.12.2022.xls 143 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 19.12.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 19.12.2022.xls 142 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 20.12.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 20.12.2022.xls 143 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 22.12.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja 22.12.2022.xls 142 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_03.12.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_03.12.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_10.12.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_10.12.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2021_20.04.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2021_20.04.2021.xls 114 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2022_aktualizacja_07.04.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2022_aktualizacja_07.04.2022.xls 131 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2022_aktualizacja_29.03.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2022_aktualizacja_29.03.2022.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2023 aktualizacja 7.04.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2023 aktualizacja 7.04.2023.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2023.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021_aktualizacja30.06.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021_aktualizacja30.06.2021.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_aktualizacja 08.07.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_aktualizacja 08.07.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_aktualizacja 20.07.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_aktualizacja 20.07.2022.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_aktualizacja 24.06.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_aktualizacja 24.06.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_10.11.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_10.11.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_18.11.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_18.11.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_aktualizacja 12.11.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_aktualizacja 12.11.2022.xls 141 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_aktualizacja 18.11.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_aktualizacja 18.11.2022.xls 141 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_aktualizacja 25.11.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_aktualizacja 25.11.2022.xls 142 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY 2023.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY aktualizacja 03.02.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY aktualizacja 03.02.2023.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY aktualizacja 22.02.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY aktualizacja 22.02.2023.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 02.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 02.02.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 04.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 04.02.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 14.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 14.02.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 15.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 15.02.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 16.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 16.02.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 21.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 21.02.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 28.01.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja 28.01.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja_22.02.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY_aktualizacja_22.02.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022.xls 131 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022_aktualizacja 12.05.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022_aktualizacja 12.05.2022.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022_aktualizacja 16.05.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022_aktualizacja 16.05.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022_aktualizacja 20.05.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2022_aktualizacja 20.05.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2023 aktualizacja 02.05.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2023 aktualizacja 02.05.2023.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2023 aktualizacja 11.05.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2023 aktualizacja 11.05.2023.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ 2023.xls 135 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ aktualizacja 26.05.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ aktualizacja 26.05.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_21.04.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_21.04.2021.xls 123 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizacja_DNIA_25.05.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizacja_DNIA_25.05.2021.xls 126 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizaja_DNIA_14.05.2021 .xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizaja_DNIA_14.05.2021 .xls 125 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 01.03.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 01.03.2023.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 10.03.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 10.03.2023.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 17.03.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 17.03.2023.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 20.03.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC aktualizacja 20.03.2023.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC_aktualizacja_14.03.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC_aktualizacja_14.03.2022.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC_aktualizacja_18.03.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC_aktualizacja_18.03.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC_aktualizacja_24.03.2022(1).xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MARZEC_aktualizacja_24.03.2022(1).xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_07.10.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_07.10.2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_15.10.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_15.10.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_aktualizacja 07.10.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_aktualizacja 07.10.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_aktualizacja 14.10.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_aktualizacja 14.10.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_10.08.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_10.08.2021.xls 141 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_29.07.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_29.07.2021.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_aktualizacja 05.08.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_aktualizacja 05.08.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_aktualizacja 11.08.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_aktualizacja 11.08.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_aktualizacja 29.07.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_aktualizacja 29.07.2022.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2023 aktualizacja 18.01.2023.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ 2023 aktualizacja 18.01.2023.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_12.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_12.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_14.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_14.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_17.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_17.01.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_19.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_19.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ_aktualizacja_24.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ_aktualizacja_24.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_28.12.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_28.12.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_28.12.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_28.12.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_09.09.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_09.09.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_aktualizacja 16.09.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_aktualizacja 16.09.2022.xls 139 kB
Download this file (III_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_26.05.2022.PDF)III_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_26.05.2022.PDF 16 kB
Download this file (II_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_12.05.2022..PDF)II_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_12.05.2022..PDF 18 kB
Download this file (IV_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_26.05.2022..PDF)IV_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_26.05.2022..PDF 17 kB
Download this file (IX_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_IX_08.09.2022.PDF)IX_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_IX_08.09.2022.PDF 15 kB
Download this file (I_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_09.05.2021.PDF)I_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_09.05.2021.PDF 17 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_III_12.05.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_III_12.05.2022.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_III_19.05.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_III_19.05.2022.PDF 14 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_III_26.05.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_III_26.05.2022.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_04.11.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_04.11.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_07.04.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_07.04.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_07.10.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_07.10.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_10.03.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_10.03.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_10.11.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_10.11.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_12.05.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_12.05.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_12.08.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_12.08.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_13.01.2022 .PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_13.01.2022 .PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_14.10.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_14.10.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_17.02.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_17.02.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_17.03.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_17.03.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_23.12.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_23.12.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_27.01.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_27.01.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_28.04.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_28.04.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_IX_01.09.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_IX_01.09.2022..PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_IX_11.08.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_IX_11.08.2022..PDF 14 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_09.06.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_09.06.2021.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_11.05.2021.pdf)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_11.05.2021.pdf 44 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_13.05.2021.pdf)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_13.05.2021.pdf 38 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_DNIA_27.05.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_DNIA_27.05.2021.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_VIII_21.07.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_VIII_21.07.2022..PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_VI_09.06.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_VI_09.06.2022.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_VI_23.06.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_VI_23.06.2022..PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XIII_10.11.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XIII_10.11.2022..PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XI_13.10.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XI_13.10.2022..PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XI_20.10.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XI_20.10.2022..PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XVI_05.01.2023..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XVI_05.01.2023..PDF 14 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_01.12.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_01.12.2022..PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_08.12.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_08.12.2022..PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_19.12.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_19.12.2022..PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_22.12.2022..PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_XV_22.12.2022..PDF 15 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_DNIA_02.06.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_DNIA_02.06.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_DNIA_20.04.2021.pdf)LISTA_RANKINGOWA_DNIA_20.04.2021.pdf 46 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_DNIA_27.05.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_DNIA_27.05.2021.PDF 13 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OS MAŁOLETNIA_ON.pdf)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OS MAŁOLETNIA_ON.pdf 176 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf 122 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH_ON.pdf)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH_ON.pdf 179 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2021.pdf 436 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2022.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2022.pdf 457 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2022_ON.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2022_ON.pdf 497 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 26  kwietnia (2).pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 26 kwietnia (2).pdf 453 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 26  kwietnia_dla_ON.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 26 kwietnia_dla_ON.pdf 508 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_dla_ON zmiana 04 maja 2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_dla_ON zmiana 04 maja 2021.pdf 456 kB
Download this file (UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU _dla_ON.pdf)UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU _dla_ON.pdf 88 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu.pdf)Umowa użyczenia samochodu.pdf 114 kB
Download this file (VIII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_VIII_28.07.2022.PDF)VIII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_VIII_28.07.2022.PDF 15 kB
Download this file (VII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_VII_14.07.2022.PDF)VII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_VII_14.07.2022.PDF 15 kB
Download this file (VI_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_07.05.2022..PDF)VI_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_07.05.2022..PDF 14 kB
Download this file (V_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_02.06.2022..PDF)V_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_02.06.2022..PDF 15 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM.pdf)WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM.pdf 313 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM_dla_ON.pdf)WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM_dla_ON.pdf 369 kB
Download this file (WNIOSEK ZWROT  KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM (1).pdf)WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM (1).pdf 164 kB
Download this file (WNIOSEK ZWROT  KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf)WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf 265 kB
Download this file (Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf)Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf 1310 kB
Download this file (XIII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XIII_17.11.2022.PDF)XIII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XIII_17.11.2022.PDF 15 kB
Download this file (XII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XII_03.11.2022.PDF)XII_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XII_03.11.2022.PDF 19 kB
Download this file (XIV_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XIV_24.11.2022.PDF)XIV_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XIV_24.11.2022.PDF 17 kB
Download this file (XI_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XI_27.10.2022.PDF)XI_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XI_27.10.2022.PDF 13 kB
Download this file (XVI_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XVI_12.01.2023.PDF)XVI_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XVI_12.01.2023.PDF 15 kB
Download this file (XV_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XV_29.12.2022.PDF)XV_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_XV_29.12.2022.PDF 18 kB
Download this file (X_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_X_29.09.2022.PDF)X_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_CYKL_X_29.09.2022.PDF 15 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM (1).pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM (1).pdf 177 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf 227 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu .pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu .pdf 56 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf 48 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM WERSJA DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA_ON.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM WERSJA DLA OSÓB PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA_ON.pdf 366 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM.pdf 334 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM_dla_ON.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM_dla_ON.pdf 319 kB

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom