Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Regulamin

 

Aby zapewnić Państwu wysoką jakość świadczonych usług stworzyliśmy regulamin oraz procedury, według których kożdorazowo postępujemy przy organizacji szkoleń. W przypadku rezliacji szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego prawidłowe wykonanie szkolenia opiera się także na założeniach projektowych oraz obowiązujących wytycznych. Dobre przygotowanie organizacyjne sprawia, że szybko i prawidłowo reagujemy w nieprzewidzianych sytuacjach. Stworzyliśmy także proces reklamacji w przypadku zastrzeżeń naszych klientów.

 

REGULAMIN

 

 

§ 1

 

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. zwana dalej Organizatorem oferuje szkolenia zamknięte i otwarte oraz realizuje je w trybie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

 

§ 2

 

Odbiorcami oferowanych szkoleń są zarówno firmy komercyjne jak i jednostki administracji publicznej, zwane dalej Zamawiającym.

 

§ 3

 

Nabór uczestników na szkolenia obywa się drogą dwutorową, poprzez:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego/ umowy – dotyczy szkoleń otwartych, gdzie uczestników pozyskuje się z wolnego naboru.
  2. Zwarcie umowy szkoleniowej z Zamawiającym – dotyczy szkoleń grupowych zamkniętych.

 

§ 4

 

Dokumenty rekrutacyjne (formularze zgłoszeniowe / umowy) przekazywane są do Organizatora osobiście, drogą pocztową i/lub elektronicznie. W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną, oryginały dostarczane są niezwłocznie drogą pocztową lub osobiście do siedziby Organizatora.  

 

§ 5

 

Program szkoleń:

     

  1. Program szkoleń otwartych – oferta jest przygotowywana i dostosowywana zgodnie z zapotrzebowaniem usług szkoleniowych na rynku oraz aktualnych przepisów i obowiązujących trendów.
  2. Program szkoleń zamkniętych – oferta przygotowywana jest na zlecenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Zamawiającego, poprzedzona badaniem potrzeb szkoleniowych prowadzonych w formie wywiadów bezpośrednio z uczestnikami szkolenia i/lub z osobą przełożoną.

 

§ 6

 

Aktualne oferty szkoleń publikowane są na stronie www.gdp-krakow.pl, dystrybuowane są osobiście, drogą mailową, faxem i pocztą tradycyjną.

 

§ 7

 

Ceny szkoleń:

  1. Ceny szkoleń otwartych - ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju, miejsca realizacji, czasu trwania szkolenia, poziomu zaawansowania grupy oraz stosowanych metod szkoleniowych. Cena podawana jest w ofercie danego szkolenia oraz publikowana na stronie internetowej Organizatora.
  2. Ceny szkoleń zamkniętych – Organizator szkolenia wysyła propozycję cenową do Zamawiającego. Możliwe jest podjęcie negocjacji w celu osiągnięcia kompromisu i satysfakcji dla obu stron umowy. 

 

§ 8

 

Każde szkolenie organizowane przez Spółkę realizowane jest zgodnie z procedurą organizacji szkoleń. Organizator stosuje także procedurę postępowania w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych w celu prawidłowego reagowania i zapobiegania ewentualnym zdarzeniom kryzysowym. Procedury dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.gdp-krakow.pl.

 

§ 9

 

Za prawidłowy przebieg szkolenia odpowiada kadra pracownicza Spółki. Opis poszczególnych stanowisk wraz z uwzględnieniem zakresu obowiązków dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

 

§ 10

 

Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do roszczeń i reklamacji  w przypadku gdy realizator szkolenia nie wywiąże się ze standardu wykonania usługi zgodnie z zawartą umową. Szczegóły procesu reklamacyjnego Organizator publikuje na swojej stronie internetowej.

 

§ 11 

 

Polityka prywatności. 

Każdy uczestnik zgłaszający się i biorący udział w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów marketingowych, statystycznych i realizacji usługi szkoleniowej (obejmująca swym zakresem; przeprowadzenie, monitoring, ewaluację, ocenę oraz sprawozdawczość usługi szkoleniowej). Udostępnienie swoich danych jest dobrowolne oraz każdy ma prawo do ich wglądu, a także ich poprawiania. Organizator respektuje prawa  i obowiązki uczestników szkoleń (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr101 poz.926, ze zm.). Każdy uczestnik zgłaszający się i biorący udział w szkoleniu w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 10 Dz. U. Nr 144 z dnia 18.07.2002 r.) wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej korespondencji informacyjnej na udostępniony Organizatorowi adres poczty elektronicznej. 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: