Nasze usługi nastawione są na jakość, efektywność oraz szeroką gamę zastosowań. Najważniejszymi atutami firmy, są profesjonalizm i umiejętność unikania zbędnych kosztów.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Doradca klienta - szkolenie dla pracowników PUP oraz IRP

 

 

 

 INDYWIDUALIZACJA OBSŁUGI KLIENTA 

- DORADCA KLIENTA

( rozmowa doradcza/ IPD/ profilowanie/ trudny klient)

 

Cel

 

Rozwinięcie (doskonalenie) kompetencji doradczych niezbędnych do skutecznej aktywizacji i rozwoju zawodowego osób bezrobotnych poprzez:

 • zapoznanie się z podstawowymi metodami i technikami stosowanymi w usługach rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem technik doradczych oraz nabycie wiedzy na temat zasad, celów i rezultatów indywidualizacji obsługi osoby bezrobotnej,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania problemów
  i potrzeb klientów, określania zakresu pomocy i pakietu usług,
 • pozyskanie umiejętności zaplanowania pakietu usług zgodnie z potrzebami klienta przy zastosowaniu indywidualizacji obsługi  oraz technik i narzędzi doradczych,
 • podniesienie jakości świadczonych usług w tworzeniu
  i realizacji IPD.

Wymagania wstępne

 • wykształcenie wyższe lub rozpoczęte studia licencjackie,
 • miesięczne doświadczenie w poradnictwie dla osób dorosłych w zakresie rozwoju zawodowego, rozwiązywania problemów zatrudnieniowych lub aktywności na rynku pracy lub minimum półroczne doświadczenie na stanowiskach pośrednik pracy, lider klubu pracy, specjalista rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów.

Metody i techniki szkolenia

 • ćwiczenia zespołowe, w parach oraz indywidualne,
 • warsztaty,
 • dyskusja,
 • analiza przypadków,
 • wykład.

Dodatkowe formy wsparcia

 • konsultacje z trenerem,
 • literatura oraz publikacje dedykowane przez trenera.

Czas trwania

 • wersja 3 dniowa (22 godz. szkoleniowe)
 • wersja 2 dniowa (16 godz. szkoleniowych)

Efekty dla uczestników

 •  opracowanie metody postępowania przy określaniu rodzajów usług zalecanych dla osoby bezrobotnej, poprzez wykorzystanie segmentacji klientów i profilowania usług,
 • umiejętność prowadzenia podstawowej rozmowy indywidualnej (doradczej), w szczególności: określania głównych problemów zatrudnieniowych, deficytów motywacyjnych i barier kompetencyjnych,
 • umiejętność organizowania indywidualnej opieki nad osobą bezrobotną w tym: określenia profilu pomocy, pomocy w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania, świadczeniu podstawowych usług rynku pracy, ułatwianiu dostępu do innych form pomocy,
 • poznanie zmian w przepisach prawnych w zakresie tworzenia IPD,
 • umiejętność opracowania bilansu kompetencji,
 • poznanie prawidłowości działań, monitoringu i ewaluacji na poszczególnych etapach wykonywania IPD,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem, agresywnym, stawiającym opór - techniki radzenia sobie w takich przypadkach,
 • znajomość instytucji pomocowych i zewnętrznych usług rynku pracy.

Program szkolenia

wersja 3 dniowa 
22 godz. szkol.

wersja 2 dniowa 16 godz. szkol.

I

 

Zasady indywidualnego prowadzenia osoby bezrobotnej.

 

1. Co to jest indywidualizacja obsługi?
2. Funkcje i zasady stosowania.
3. Kategorie grup klientów.
5. Kwalifikacje, kompetencje, predyspozycje – wiedza          zawodoznawcza, zasady etyczne.
6. Zakres stosowania metod i technik  doradczych dla    klienta w procesie obsługi indywidualnej przez pracowników  kluczowych PSZ.
7. Nowa rola pracowników kluczowych PSZ – kierunki zmian.

 

4 godz.

2 godz.

II

 

Segmentacja i profilowanie -  klient, usługi, rynek pracy.

 

1. Definicja segmentacji klientów - segmentacja jako    narzędzie marketingu usług.
2. Potrzeba segmentacji i korzyści z niej wynikające.
3. Segmentacja rynku pracy a profilowanie klientów.
4. Wskaźnikowo – miernikowa metoda segmentacji klientów  urzędu pracy.
5.Profiling – identyfikacja osób zagrożonych bezrobociem  długookresowym.
6. Metody profilowania: pozycjonowanie – selekcja grupowa –  metoda ekonometryczna.
7. Określenie właściwego momentu podjęcia interwencji i  etapowanie działań.
8. Różnicowanie bezrobotnych – podział ze wzgl. na:  częstotliwość rejestracji, czas pozostawania bez pracy,  motywację do pracy / motywację „do bezrobocia”.
9. Charakterystyka profili: aktywny – wymagający wsparcia –  oddalony od rynku pracy.
10. Kryteria doboru profili – analiza krytyczna.

 

4 godz.

3 godz.

III

 

Zastosowanie rozmowy doradczej w indywidualnej obsłudze klienta oraz   współpraca i wsparcie parterów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

1. Przygotowanie do rozmowy indywidualnej: klient – miejsce  – czas – materiały pomocnicze i wyposażenie –  dokumentowanie rozmowy.
2. Przebieg rozmowy: struktura rozmowy – kontakt – wywiad  – problem – planowanie  – motywowanie – działania.
3. Budowanie relacji oraz komunikacja wewnętrzna
 i zewnętrzna.

4. Współpraca z osobami związanymi z klientem.
5. Budowanie sieci wsparcia.
6. Współpraca pomiędzy specjalistami wspierająca działania  klienta.

 

4 godz.

3 godz.

IV

 

IPD i inne narzędzia oraz instrumenty wsparcia
i aktywizacji osób bezrobotnych.

 

1. Założenia, cele i zasady tworzenia IPD jako jedno z zadań doradcy klienta indywidualnego: 

 • porównanie i omówienie zmian w obowiązujących przepisach prawnych
 • w zakresie tworzenia i realizacji tworzenia IPD,
 • elementy składowe IPD - charakterystyka i omówienie,
 • etapy pracy z klientem w ramach IPD,
 • nowe narzędzia aktywizacji określone w ustawie skierowane do poszczególnych grup klientów, jako podstawowy element pomyślnego zakończenia IPD,
 • praktyczne wskazówki przy zakładaniu, realizacji działań, monitoringu i ewaluacji oraz modyfikacji na poszczególnych etapach realizacji IPD.

2. Organizacja programów i projektów aktywizacyjnych
i rozwoju zawodowego.

3. Instrumenty w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

 

5 godz.

4 godz.

V

 

Praca z trudnym klientem.

 

1. Psycho-społeczna charakterystyka osób bezrobotnych – zróżnicowanie profilowe.

2. Katalog umiejętności związanych z pracą z osobami bezrobotnymi:

 • komunikacja interpersonalna (popełniane błędy
  i napotykane bariery),
 • asertywność,
 • rozwiązywanie konfliktów (zarządzanie konfliktem),
 • stres i wypalenie zawodowe.
3. Poradnictwo w kontekście procesów psychicznych osób bezrobotnych:
 • przenoszenie odpowiedzialności,
 • poczucie dyskomfortu psychicznego,
 • zaburzenia zachowania.
4. Podstawowe techniki interwencyjne stosowane w pracy
z osobami bezrobotnymi:

 • udzielanie pomocy-zasady,
 • kontrakt,
 • nawiązywanie kontaktu,
 • ümotywowanie i podnoszenie poczucia wartości,
 • agresja i opór u osób bezrobotnych.

 5 godz.

 4 godz.

Dokumenty 

 

 • zaświadczenie akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • certyfikat.

 

Kadra szkoleniowa

 

Elżbieta Liwosz

Terminy

marzec:              

 • 24-25.03.2015 r. – wersja 2 dniowa (wtorek-środa),

kwiecień:           

 • 13-14.04.2015 r. – wersja 2 dniowa (poniedziałek-wtorek),
 • 20-22.04.2015 r. – wersja 3 dniowa (poniedziałek-środa),  
 • 27-28.04.2015 r.  – wersja 2 dniowa (poniedziałek-wtorek), 

 

Miejsca

 

 • Kraków 
 • Poznań
 • Lublin

Korzystna cena

 

Do uzgodnienia z zamawiającym

 

Organizacja

 

Cena obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia, w tym:

 • trenera – wykładowcę,
 • salę konferencyjną i techniczne wyposażenie szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników, zawierające: autorski skrypt- treść merytoryczna szkolenia o poszerzonym zakresie,wykaz literatury źródłowej i uzupełniającej, materiały piśmienne (notes, długopis, teczka),
 • zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych,
 • pełne wyżywienie,
 • zaświadczenia MEN oraz imienny certyfikat 
 • ubezpieczenie NNW,
 • obsługę administracyjno - biurową szkolenia.

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: