Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


 

 

 

 

  ,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO’’ 

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

 

 

01 września 2016 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. – Lider projektu wraz z Partnerami: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o. o., WYG CONSULTING SP. z o. o., rozpoczęli realizację projektu ,,STARTUJ W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DOTACJE, SZKOLENIA, DORADZTWO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO’’ w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe).

 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  

 

Wartość projektu 1 940 394,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 649 334,90 zł.

 

 

 

 

CEL PROJEKTU

 

 

Umożliwienie 40 osobom (w tym 24 kobietom) rozpoczęcia prowadzenia własnych działalności gospodarczych, w ramach których powstaną dodatkowo 4 nowe, stabilne miejsca pracy, poprzez realizację kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego (z którego skorzysta 48 osób, w tym 29 kobiet) i dotacyjnego połączonego z ukierunkowanym na zapewnienie trwałości powstałych miejsc pracy i rozwoju firm wsparciem pomostowym finansowo-doradczym.

  

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

 

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

 

 

a. osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,

 

b. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

 

a) sesje z doradcą zawodowym mające na celu przeprowadzenie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz motywacji do otrzymania dotacji w wymiarze 4 h/osobę dla 60 osób (w tym 36 kobiet);

 

b) wsparcie szkoleniowo-doradcze przed otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmujące:

 

• szkolenie „Start w przedsiębiorczość” dot. rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 h dla 48 osób (w tym 29 kobiet)

  

• doradztwo biznesowe w wymiarze 10 h/osobę dla 48 osób (w tym 29 kobiet);

  

c) udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 350 zł dla 40 osób (w tym 24 kobiet);

  

d) doradztwo biznesowe po otwarciu działalności gospodarczej;

  

e) wsparcie pomostowe po uruchomieniu firmy w wysokości do 1000 zł miesięcznie, przez 12 miesięcy

 

 

  

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

 

BIURO PROJEKTU:

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

ul. Jarońskich 20

25-335 Kielce

tel. 572-294-790

e-mail: gdp.kielce@wp.pl

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

18.05.2017 r.

Szanowni Państwo!

 

W związku z możliwością składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów wpłynęło 1 odwołanie, które zostało ocenione przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 18.05.2017 r.

W związku z powyższym przedstawiamy poniżej ostateczną listę rankingową.

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną oraz nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

 

Po ostatecznym zamknięciu listy Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia osoby, których biznesplan został pozytywnie oceniony przez KOW oraz zarekomendowany do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem działalności o których mowa w par. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rekrutacji.

 

W terminie niezwłocznym od poinformowania Państwa o zarekomendowaniu do otrzymania dofinansowania, jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia do Biura Projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości), a także pomostowego (załącznik nr 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Biurze Projektu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów. Do oceny zostały przedłożone 24 biznesplany. Zgodnie z załączoną poniżej listą rankingową 20 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania, 2 biznesplany znajdują się na liście rezerwowej, 2 biznesplany nie spełniły wymagań formalnych.

 

 

W związku z rezygnacją 1 osoby z listy podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a także pierwszej osoby znajdującej sie na liście rezerwowej, do projektu została zakwalifikowana następna w kolejności osoba z listy rezerwowej. Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową z dnia 24.03.2017 r.

Informujemy również, że w dniu 27.03.2017 r. Uczestnicy projektu rozpoczną szkolenie pn. "Start w przedsiębiorczość" z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz pisania biznes planu, które zakończy się 31.03.2017 r.

 

 

W związku z rezygnacją 2 osób znajdujących się na liście podstawowej osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach II tury rekrutacji, zakwalifikowane zostały do udziału  w projekcie 2 pierwsze osoby znajdujące się na liście rezerwowej. W związku z tym poniżej została zamieszczona zaktualizowana lista rankingowa (z dnia 22.03.2017 r.).

 

 

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2017 roku zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacji do projektu.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2017 roku w Biurze Projektu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o. w Kielcach zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Do oceny zostały przedłożone 24 biznesplany. Zgodnie z załączoną poniżej listą rankingową, 20 biznesplanów zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania, natomiast 4 biznesplany znajdują się na liście rezerwowej.

 

 

Uprzejmie informujemy, że nabór biznes planów prowadzony będzie do dnia 27 stycznia 2017 roku. Poniżej tj. w "Załącznikach do regulaminu przyznawania środków finansowych" znajduje się do pobrania wzór biznes planu. Biznes plan należy złożyć do Biura Projektu w Kielcach, które jest czynne w dniach roboczych w godz. 8.00 - 16.00.

 

 

Informujemy, że w dniu 16.12.2016 r. zakończył się proces oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych. Poniżej zamieszczamy listę rankingową (podstawową oraz rezerwową) osób zakwalifikowaych do udziału w projekcie. Lista ta zostanie uzupełniona o sumę uzyskanych punktów przez każdego uczestnika oraz zamieszczona na naszej stronie w późniejszym terminie. 

 

 

Informujemy, że w dniu 09.12.2016 roku zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do Projektu. Lista rankingowa znajduje się w "dokumentach do pobrania". Informujemy również, że od dnia 30 grudnia 2016 roku rozpoczynamy II turę rekrutacji, która potrwa do dnia 31 stycznia 2017 roku.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że I tura rekrutacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Startuj w przedsiębiorczość - dotacje, szkolenia, doradztwo dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego" prowadzona będzie w terminie od 29.11.2016 r. do 09.12.2016 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 16.00.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: