Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

RESTART IV

RESTART IV

 

,,RESTART IV- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’

 

 

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

1 września 2018 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o.o., rozpoczęli realizację projektu ,,RESTART IV - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’. W ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

 

REKRUTACJA TRWA !!!  DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA PONIŻEJ !!

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Wartość projektu 2 513 898,80 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 136 813,98 zł.

 

 

CEL PROJEKTU

Umożliwienie 176 os. w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkującym lub uczącym się na terenie województwa małopolskiego, znajdujących się  w trudnej sytuacji na rynku pracy powrotu do aktywności zawodowej poprzez umożliwienie im nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego, a także zniwelowanie deficytów w zakresie kompetencji  społecznych w efekcie udziału w kompleksowym  zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kompetencyjnym, które będzie realizowane na terenie całego województwa małopolskiego.

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego. Zagwarantowany udział w pierwszej kolejności mają kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, czyli posiadające wykształcenie, co najwyżej średnie, osoby długotrwale bezrobotne tzn. nieprzerwanie bezrobotne przez okres 12 miesięcy, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnik projektu może zostać zakwalifikowany jednocześnie do kilu wymienionych wyżej grup.

 

 

 

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:  

 

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 176 os.

Warsztaty Integracji i Rozwoju (poradnictwo zawodowe grupowe) dla 176 os.

Uczestnik otrzyma: 

- catering

- materiały szkoleniowe

- ubezpieczenie NNW

- certyfikat ukończenia zajęć 

- zwrot kosztów dojazdu

 

Pośrednictwo Pracy dla 176 os. 

 

Wsparcie Doradcy Zawodowego wraz z monitoringiem realizacji IPD dla 176 os.

 

Bony szkoleniowe (szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne) dla 35 os.

Uczestnik otrzyma: 

- stypendium szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NWW

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

 

Staże Zawodowe dla 176 os. – 4-miesięczne

 Uczestnik otrzyma:

- stypendium stażowe 

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NWW

- zwrot kosztów dojazdu

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Wynagrodzenie dla opiekunów danego stażysty (max. 1200 PLN)
   

                                                                      

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt. 

BIURO LIDERA:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00   tel. kom. 519 746 940
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 

 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: