Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

AP-AP świętokrzyski

"AP-AP świętokrzyski - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych"

                                        

                               Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

,,AP-AP ŚWIĘTOKRZYSKI – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA DLA OSÓB MŁODYCH”

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

 

 

01 stycznia 2017 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. – Lider projektu wraz z Partnerem - Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego „EDUKACJA” s.c. Magdalena Kot & Krzysztof Kot rozpoczęli realizację projektu ,,AP-AP ŚWIĘTOKRZYSKI – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA DLA OSÓB MŁODYCH” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Wartość projektu: 1 845 242,40 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 555 170,29 zł. 

 

 

 

CEL PROJEKTU

 

 

Zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia 100 osób (w tym 55 kobiet) mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 15 – 29 lat, należących do grupy NEET, poprzez umożliwienie im nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz udokumentowania doświadczenia zawodowego, a także zniwelowanie deficytów w zakresie motywacji i kompetencji społecznych,  poprzez udział w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym, poprzedzonym diagnozą potrzeb, które zakończy się podjęciem zatrudnienia przez od 17 do 48% uczestników projektu w rezultacie objęcia ich również pośrednictwem pracy.

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku 15 – 29 lat, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu należące do grupy NEET tj. spełniające łącznie 3 warunki:

 

1) niepracujące,

 

2) niekształcące się (nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

 

3) nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

w tym w szczególności OSOBY NIEZAREJESTROWANE W URZĘDACH PRACY.

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:  

 

 

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 100 osób (6 h/osobę);

 

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe po opracowaniu IPD wraz z monitoringiem realizacji IPD dla 100 osób (4 h/osobę);

 

  • Warsztaty Integracji i Rozwoju – poradnictwo grupowe dla wszystkich Uczestników Projektu, trwające 4 dni po 6 godzin edukacyjnych; Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, wyżywienie (przerwa kawowa + obiad), zwrot kosztów dojazdu;

 

  • Szkolenia zawodowe prowadzące do zdobycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych z zakresu:

 

a) Pracownik administracyjno-biurowy (6 grup po 10 osób, 120 h) + szkolenie ECDL BASE (6 grup po 10 osób, 80 h) terminy: III, V, IX, XI 2017 r. oraz II i III 2018 r.; 

 

b) Magazynier – logistyk z obsługą wózków widłowych (2 grupy po 10 osób, 120 h, terminy: IV 2017 r., X 2017 r.); 

 

c) Brukarz (1 grupa 10-osobowa, 160 h, termin: IV 2017 r.);

 

d) Hydraulik (1 grupa 10-osobowa, 200 h, termin: V 2017 r.).

 

 

Wskazane terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

 

  

Uczestnicy szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie zajęć (przerwa kawowa + obiad), stypendium szkoleniowe wypłacane w zależności od ilości godzin danego szkolenia – stawka za 1 godzinę szkolenia wynosi 8,80 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

 

 

  • Staże zawodowe trwające 3 miesiące dla wszystkich uczestników projektu, na stanowiskach zgodnych z kierunkiem ukończonego szkolenia;

 

uczestnicy otrzymają: stypendium stażowe w wysokości 2 053,76 zł brutto, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, odzież ochronną, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej, posiłki i napoje profilaktyczne;

 

pracodawca otrzyma refundację kosztów dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości 300 zł miesięcznie;

 

 

  • Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze średnio 12 h/osobę, uczestnicy otrzymają min. 3 oferty pracy dopasowane do własnych kwalifikacji i kompetencji.

 

                                                                    

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU !!!

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Jarońskich 20
25-335 Kielce
tel.
572-294-790
e-mail:

 

 

        

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: