Przygotowujemy i wdrażamy od podstaw projekty o charakterze inwestycyjnym oraz społecznym.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

ADAPTER

 

 

 

 

 

"ADAPTER - SZKOLENIA, STAŻE, PRACA DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA"

 

   

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

 

 

 

01 listopada 2016 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. - Lider projektu wraz z Partnerami: Zarządzanie i Projekty Katarzyna Romańska Sp. z o. o., Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego "EDUKACJA" s.c. Magdalena Kot & Krzysztof Kot rozpoczęli realizację projektu "ADAPTER - SZKOLENIA, STAŻE, PRACA DLA OSÓB POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA" w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  
    

Wartość projektu: 1 858 798,80 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 579 978,98 zł.  

  

 

 

CEL PROJEKTU

 

Zwiększenie aktywności zawodowej 100 osób (w tym 60 kobiet) w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących w województwie świętokrzyskim, należących do grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia, poprzez umożliwienie im nabycia kompetencji zawodowych i ECDL, udokumentowania doświadczenia zawodowego poprzez udział w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym, poprzedzonym diagnozą potrzeb, które zakończy się podjęciem zatrudnienia przez od 30 do 36% uczestników projektu w rezultacie objęcia ich również pośrednictwem pracy.

 

  

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 r. do 30.04.2018 r.

 

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są: bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo, należące do kategorii:

 

 • kobiety,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończeniu okresu sprawowania opieki nad osobą zależną.

 

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe - opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 100 osób (6 h/os); uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym;
 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe po opracowaniu IPD w zakresie problemów dotyczących realizacji IPD dla 100 osób (4 h/os);
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do zdobycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych z zakresu:

 

a) Brukarz (2 grupy po 10 osób, 160 h, terminy: III - IV 2017 r., IV - V 2017 r.);

 

b) Hydraulik (2 grupy po 10 osób, 200 h, terminy: I - II 2017 r., VIII - IX 2017 r.);  

 

c) Pracownik administracyjno - biurowy (3 grupy po 10 osób, 120 h) + szkolenie ECDL BASE (3 grupy po 10 osób, 80 h) terminy: I - II 2017 r., IV - V 2017 r.,  IX - X 2017 r.  

 

d) Pomoc kuchenna - kucharz małej gastronomii (3 grupy po 10 osób, 120 h, terminy: III - IV 2017 r., IV - V 2017 r., X - XI 2017 r.).

   

                                                       

Wskazane terminy realizacji szkoleń mogą ulec zmianie.

  

Uczestnicy szkoleń otrzymają: stypendium szkoleniowe wypłacane w zależności od ilości godzin danego szkolenia - stawka za 1 godzinę szkolenia wynosi 8,90 zł brutto, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

 

 • Staże i praktyki zawodowe trwające 4 miesiące dla wszystkich uczestników projektu, na stanowiskach zgodnych z kierunkiem ukończonego szkolenia;

 

uczestnicy otrzymają: stypendium stażowe w wysokości 2 053,76 zł brutto, badania lekarskie (jesli stanowisko tego wymaga), ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;

pracodawca otrzyma refundację kosztów dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości 172,13 zł miesięcznie;

  

 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 8 h/osobę, uczestnicy otrzymają min. 3 oferty pracy dopasowane do własnych kwalifikacji.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

 

BIURO PROJEKTU

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.

ul. Jarońskich 20

25-335 Kielce

tel. 572-294-790

e-mail: gdp.kielce@wp.pl

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:  

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: