Elastyczne zatrudnienie daje pracownikom szansę na większą produktywność, a co za tym idzie relatywnie wyższe zarobki, lepsze zagospodarowanie czasu, większą satysfakcję z pracy.
 

Partnerstwo

GRUPA DORADCZA PROJEKT jet certyfikowanym partnerem e!volve w wykorzystywaniu E- narzędzi w zakresie prowadzenia diagnoz funkcjonowania administracji publicznej. 

 
 

Kontakt

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.
ul. Sokołowskiego 6, 31 - 436 Kraków
tel./fax +48 12 412 13 00

 

Organizacja pracy

Współczesne firmy działają w zmiennym i niepewnym otoczeniu, gdzie postęp naukowy i techniczny wymusza rozwój. W wielu firmach na świecie rośnie liczba prac wykonywanych dorywczo, w zmiennym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zlecanych przez agencje leasingowe, określonych rocznym wymiarem zadań oraz dzielonych na stanowisku. Firmy muszą osiągać wysoki poziom jakości i nowoczesności wyrobów oraz usług i nie dać się prześcignąć konkurencji. Tylko zatrudnienie produktywne jest firmie potrzebne i w pełni przez nią wykorzystywane. Zatrudnienie produktywne to takie, które nie zawiera ani pozornego, ani też nadmiernego zatrudnienia.

 

Ocena pracownika pod kątem osiąganych efektów, ale także możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz restrukturyzacja zatrudnienia jest coraz częściej stosowana przez firmy w celu zmniejszenia kosztów pracy. W dzisiejszych warunkach funkcjonowania firm, gdzie zatrudnienie powinno być efektywne i produktywne, elastyczność form zatrudnienia staje się jedynym wyjściem. Elastyczne formy zatrudnienia umożliwiają dostosowywanie liczby i rodzaju pracowników do zapotrzebowania na pracę (ilościowego, jakościowego i czasowego).


Pomagamy zwiększyć efektywność pracy pracowników poprzez wprowadzanie elastycznych  form  zatrudnienia:

 • Praca na czas określony
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Praca na zastępstwo i praca rotacyjna
 • Praca tymczasowa
 • Praca na wezwanie
 • Subkontrakt
 • Wypożyczenie pracowników
 • Job-sharing (podział stanowiska pracy)
 • Telepraca
 • Samozatrudnienie i inne umowy cywilnoprawne


Ekonomiczne cechy elastycznych form zatrudnienia:

 • Obniżanie kosztów pracy
 • Dostosowanie firmy do wymogów nowoczesnego rynku pracy
 • Zwiększenie adaptacyjności firmy do zmian rynkowych
 • Możliwość zatrudnienia cenionych ekspertów na określony czas


Wybór formy zależy od rodzaju firmy i jej działalności, w szczególności zaś od grup pracowników i rodzaju wykonywanej przez nich pracy (stała, okresowa). Podczas analizy określonych form można badać ich opłacalność, zestawiając ponoszone na nie koszty i nakłady z ich faktycznymi rezultatami.

 

Zakres elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy rozpatrywać pod kątem następujących parametrów:

 • czas pracy i jego wykorzystanie,
 • swoboda zwalniania pracowników,
 • opodatkowanie wynagrodzeń i honorariów,
 • wysokość i formy wynagrodzenia,
 • koszty rekrutacji pracowników,
 • odpowiedzialność pracownika za rezultat pracy,
 • przywileje i uprawnienia osób świadczących pracę,
 • jakość i wydajność pracy,
 • obowiązek opłacania składek ZUS,
 • ponoszenie ryzyka wykonywanej pracy,
 • osobisty lub nieosobisty charakter świadczenia pracy,

Elastyczność zatrudnienia jest osiągana głównie przez zmianę stałego stosunku pracy na tymczasowy, co wpływa na racjonalizację kosztów. Elastyczne formy zatrudnienia dotyczą przede wszystkim nietypowych stosunków pracy: pracy niestałej, niekiedy wykonywanej poza siedzibą firmy i w niepełnym wymiarze czasu, ograniczonym prawie do świadczeń pracowniczo-socjalnych (urlopy, szkolenia, ubezpieczenia społeczne itp.) lub zupełnym ich braku.


Zalety elastycznych form zatrudnienia dla pracodawców:

 

 • minimalizacja kosztów pracy,
 • lepsze dostosowanie stanu i struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, nawet w krótkich okresach,
 • łatwość rozwiązywania problemu zwolnień pracowników,
 • ograniczenie kosztów i nakładów na szkolenia, rekrutację, selekcję i dobór pracowników,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału pracy zatrudnionych,
 • ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych,
 • możliwość wykonania nietypowych, terminowych prac,
 • oszczędność środków finansowych ponoszonych na tworzenie stanowisk pracy,
 • wzrost aktywizacji zatrudnienia osób, które nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu


Elastyczne zatrudnienie daje pracownikom szansę na większą produktywność, a co za tym idzie relatywnie wyższe zarobki, lepsze zagospodarowanie czasu w ciągu całego dnia, większą satysfakcję z pracy.

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: