Doradzamy jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Poradnictwo zawodowe

 

 

Sukces współczesnej firmy uzależniony jest przede wszystkim od jej pracowników.


Trafne umiejscowienie ich w strukturze firmy, biorąc pod uwagę ich kwalifikacje oraz zdolności, prowadzi do wzrostu poziomu satysfakcji zawodowej, a tym samym efektywniejszej pracy. Ponadto zapewnienie im stałej możliwości rozwoju może stać się motorem do kreatywnego uczestnictwa i wspierania inicjatyw podejmowanych przez firmę.

 

 

 

Pomożemy Państwu dobrać pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, predyspozycjami i doświadczeniem na stanowiska średniego i wyższego szczebla. 

 

ETAPY W PRACY DORADCY PERSONALNEGO

 
ETAP  1. Przyjęcie zlecenia od Klienta (firmy), a następnie poznanie firmy i jej potrzeb personalnych.

 

ETAP 2. Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie celu i zadań jakie mają być realizowane na danym stanowisku (opracowanie charakterystyki stanowiska, ustalenie profilu kandydata).Na podstawie tych informacji podjęta zostanie decyzja o wyborze rodzaju rekrutacji kandydatów (np. rekrutacja szeroka, rekrutacja segmentowa).

 

ETAP 3. Następny etap to dopasowanie odpowiednich metod selekcji i doboru pracowników, które stanowią początek procesu dopasowania celów jednostki i danej organizacji.

 

ETAP 4. Ocena i badanie pracowników ma służyć do pomiaru zgodności cech, predyspozycji, kwalifikacji, umiejętności pracowników, bądź kandydatów, z określonymi wymaganiami na danym stanowisku (środowisku pracy). W tym celu wykorzystuje się np. analizę dokumentów aplikacyjnych, testy psychologiczne (symulacyjne, sprawności umysłowych), dane z wywiadu, testy samooceny. 

 

ETAP 5. Selekcja polega na dokładnym zbieraniu informacji o kandydatach do pracy i wyborze najlepszych spośród nich. Zastosowanie zaawansowanych metod sprawdzających wiarygodność kandydatów oraz oceniających ich predyspozycje zawodowe oraz osobowościowe prowadzi do osiągnięcia przez nich wysokich rezultatów na wskazanym stanowisku.

 

 

 

Przy doborze właściwych ludzi na wybrane stanowiska, naszych klientów wspieramy w następującym zakresie:

 

Analiza potencjału firmy. 

 

Do analizay potencjału firmy przeprowadza się badania psychologiczne, które służą obiektywnej ocenie cech osobowości, predyspozycji zawodowych lub sposobów zachowań pracowników i kadry kierowniczej firmy oraz kandydatów na określone stanowiska pracy. Wewnętrzną analizę potencjału pracowników firmy przeprowadza się pod kątem:

  • dalszego rozwoju pracowników,
  • awansów,
  • konstruowanie ścieżek kariery,
  • objęcia nowych stanowisk pracy,
  • potrzeb szkoleniowych lub w związku z reorganizacją firmy oraz jako wsparcie rekrutacji.

 

Konstruowanie ścieżek karier (system rezerwy kadrowej).

 

Na podstawie planów rozwoju organizacji określa się jakie kompetencje będą wymagane od danego pracownika na konkretnym stanowisku w ciągu najbliższych kilku lat. Tego typu nowoczesne podejście w przyszłości zmniejsza potrzebę poszukiwania wykwalifikowanych kadr poza obrębem firmy. Jednocześnie dobrze wyszkolony pracownik, któremu precyzyjnie określono zadania w firmie i odpowiednio ukierunkowano jego rozwój, stanowi gwarancję sukcesu organizacji.

 

Wynagrodzenia i systemy motywacyjne.

 

Nowoczesne systemy wynagrodzeń koncentrują swoją uwagę na człowieku. Wysokość i wzrost płac uzależnia się od poziomu kompetencji pracownika oraz jego skuteczności działania na rzecz organizacji. System wynagradzania powinien być postrzegany jako ważne narzędzie zarządzania, ułatwiające wypełnianie funkcji motywacyjnej.


Efektywność systemów wynagrodzeń uzależnia się od tego czy wspierają one cele strategiczne i strategie rozwojowe firmy. A także czy uwzględniają i preferują grupy zawodowe mające największy wpływ na losy firmy. Proponujemy pomoc w zakresie:

  • określenia najważniejszych obszarów motywujących zespół pracowniczy,
  • konstruowania strategii wynagrodzeń, indywidualnie dostosowanych do charakteru organizacji;
  • umiejętnego doboru formy płac do specyfiki potrzeb i możliwości rozliczeniowych organizacji;
  • dopasowania narzędzi finansowych i bezfinansowych w celu zwiększenia motywacji pracowników.

Skutecznie funkcjonujący system wynagrodzeń stanowi strategiczne narzędzie w zwiększaniu motywacji pracowników oraz w utrzymaniu rotacji pracowników na określonym poziomie.

 

Szkolenia zamknięte (opracowywanie strategii szkoleniowych).

 

Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa i osiągania przez nie zamierzonych celów jest szkolenie pracowników i kadry kierowniczej. Organizacja, aby realizować swoje cele powinna stale podnosić kwalifikacje zatrudnionego personelu. Proponujemy Państwu program szkoleń dostosowany i przeznaczony wyłącznie dla potrzeb Państwa firmy. Opracowanie indywidualnej strategii szkoleniowej umożliwia kompleksowe podejście do zatrudnionego personelu. Atrakcyjną i bardzo efektywną formą szkoleń dla grup zamkniętych są treningi integracyjne (szkolenia teambuildingowe).

 

Assessment i development centre (czyli Ośrodek Oceny i Rozwoju).

 

To zaawansowana ocena potencjału zawodowego i osobowościowego. Jest to metoda mierzenia kompetencji, która łączy różnorodne techniki oceny w zakresie wykonywania zadań grupowych, indywidualnych w obecności grupy oraz indywidualnych bez uczestnictwa grupy. Ocena ta formułowana jest w oparciu o obserwację rozwiązywania problemów, zadań zbliżonych do występujących w organizacji. 


 

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: