Doradzamy jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi.
 
Osiągnięcia

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych. 

 
 
Kontakt

KRAKÓW

ul. Sokołowskiego 6
31 - 436 Kraków

tel.
/fax +48 12 412 13 00
 

KIELCE  

ul. Jarońskich 20

25 - 335 Kielce 

tel. 572 294 790

 

Elastyczne formy zatrudnienia

 

 

Ocena pracownika pod kątem osiąganych efektów, ale także możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz restrukturyzacja zatrudnienia jest coraz częściej stosowana przez firmy w celu zmniejszenia kosztów pracy. W dzisiejszych warunkach funkcjonowania firm, gdzie zatrudnienie powinno być efektywne i produktywne, elastyczność form zatrudnienia staje się jedynym wyjściem. Elastyczne formy zatrudnienia umożliwiają dostosowywanie liczby i rodzaju pracowników do zapotrzebowania na pracę (ilościowego, jakościowego i czasowego).


Pomagamy zwiększyć efektywność pracy pracowników poprzez wprowadzanie elastycznych  form  zatrudnienia:

 • Praca na czas określony,
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Praca na zastępstwo i praca rotacyjna ,
 • Praca tymczasowa,
 • Praca na wezwanie,
 • Subkontrakt,
 • Wypożyczenie pracowników,
 • Job-sharing (podział stanowiska pracy),
 • Telepraca,
 • Samozatrudnienie i inne umowy cywilnoprawne.


Ekonomiczne cechy elastycznych form zatrudnienia:

 • Obniżanie kosztów pracy,
 • Dostosowanie firmy do wymogów nowoczesnego rynku pracy,
 • Zwiększenie adaptacyjności firmy do zmian rynkowych,
 • Możliwość zatrudnienia cenionych ekspertów na określony czas.


Wybór formy zależy od rodzaju firmy i jej działalności, w szczególności zaś od grup pracowników i rodzaju wykonywanej przez nich pracy (stała, okresowa). Podczas analizy określonych form można badać ich opłacalność, zestawiając ponoszone na nie koszty i nakłady z ich faktycznymi rezultatami.

 

Zakres elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy rozpatrywać pod kątem następujących parametrów:

 • czas pracy i jego wykorzystanie,
 • swoboda zwalniania pracowników,
 • opodatkowanie wynagrodzeń i honorariów,
 • wysokość i formy wynagrodzenia,
 • koszty rekrutacji pracowników,
 • odpowiedzialność pracownika za rezultat pracy,
 • przywileje i uprawnienia osób świadczących pracę,
 • jakość i wydajność pracy,
 • obowiązek opłacania składek ZUS,
 • ponoszenie ryzyka wykonywanej pracy,
 • osobisty lub nieosobisty charakter świadczenia pracy.

Elastyczność zatrudnienia jest osiągana głównie przez zmianę stałego stosunku pracy na tymczasowy, co wpływa na racjonalizację kosztów. Elastyczne formy zatrudnienia dotyczą przede wszystkim nietypowych stosunków pracy: pracy niestałej, niekiedy wykonywanej poza siedzibą firmy i w niepełnym wymiarze czasu, ograniczonym prawie do świadczeń pracowniczo-socjalnych (urlopy, szkolenia, ubezpieczenia społeczne itp.) lub zupełnym ich braku.


Zalety elastycznych form zatrudnienia dla pracodawców:

 • minimalizacja kosztów pracy,
 • lepsze dostosowanie stanu i struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, nawet w krótkich okresach,
 • łatwość rozwiązywania problemu zwolnień pracowników,
 • ograniczenie kosztów i nakładów na szkolenia, rekrutację, selekcję i dobór pracowników,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału pracy zatrudnionych,
 • ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych,
 • możliwość wykonania nietypowych, terminowych prac,
 • oszczędność środków finansowych ponoszonych na tworzenie stanowisk pracy,
 • wzrost aktywizacji zatrudnienia osób, które nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu. 

Elastyczne zatrudnienie daje pracownikom szansę na większą produktywność, a co za tym idzie relatywnie wyższe zarobki, lepsze zagospodarowanie czasu w ciągu całego dnia, większą satysfakcję z pracy.

 
 
GDP Copyright 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ideo Realizacja:
CMS Edito Powered by: